Seadused

Üldhariduse valdkonna õigusaktid HTM kodulehel

Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine.
Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2009. a määrus nr 101

EESTI VABARIIGI TÖÖLEPINGU SEADUS

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Põhikooli riiklik õppekava (jõustumise kpv 01.09.2010)

Gümnaasiumi riiklik õppekava (jõustumise kpv 01.09.2010)

EESTI VABARIIGI HARIDUSSEADUSE NING PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIUMISEADUSE MUUTMISE SEADUS

Lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi personali miinimumkoosseisud

Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord

Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded

2009/2010. õppeaasta koolivaheajad

Huvikooli seadus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord

Noorsootööseadus

Kooliraamatukogude töökorralduse alused

Puhkuseseadus

Täiskasvanute koolituse seadus

Haridustöötajate tööaeg

Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord

Kooli hoolekogu tegutsemise kord

Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord. Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määrus nr 44

Õpilaste tunnustamise kord

Isikuandmete kaitse seadus

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Parandusõpperühma töökorraldus

Pikapäevarühma töökorraldus

Kasvatusraskustega õpilaste klassi moodustamise tingimused ja kord

Õpilaskodu töökorraldus

Koduõppe kord

Individuaalse õppekava järgi õppimise kord

Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa

Comments are closed.

%d bloggers like this: